Zasady udzielania zamówień publicznych

Beneficjent realizując projekt, dofinansowany w ramach RPOWP, zobowiązany jest  przestrzegać określonych zasad dotyczących zamówień publicznych i zasad konkurencyjności. Nieprzestrzeganie ich grozi poważnymi konsekwencjami takimi jak korekta finansowa.

W pierwszej kolejności Beneficjent zobligowany jest oszacować wartość zamówienia. Od tego zależy jaką procedurę powinien przyjąć.

Zamówienia do 20 tys. zł netto

Jeśli wartość nie przekracza 20 tys. zł netto, Beneficjent musi pamiętać i dołożyć starań, aby wydawać pieniądze w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.

Zamówienia od 20 tys. zł do 50 tys. zł netto

Od 20 tys. netto do 50 tys. zł netto – należy dokonać tzw. rozeznania rynku. Beneficjent może zamieścić zapytanie ofertowe na stronie internetowej lub wysłać je do co najmniej trzech wykonawców i porównać oferty. Aby wyłonić najkorzystniejszą, wystarczą też wydruki ze stron internetowych z cenami i opisami usług (jeżeli nikt nie odpowiedział na zapytanie zamieszczone na stronie lub wysłane do wykonawców).

Zamówienia powyżej 50 tys. zł netto

Jeżeli zamówienie przekracza 50 tys. zł netto, obowiązuje zasada konkurencyjności, czyli wybór najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pomoże w tym specjalny system informatyczny – Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich. W Bazie tej należy zamieścić zapytania ofertowe. Taki obowiązek istnieje od 1 stycznia 2016 roku! I dotyczy wszystkich zamówień, których szacunkowa wartość przekracza 50 tys. zł. netto.

Każdy Beneficjent, który podpisał umowę, może założyć w tym systemie konto i bezpłatnie dodawać ogłoszenie. Musi ono zawierać m.in. nazwę i dane zamawiającego, termin składania ofert, miejsce i sposób ich składania, opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty czy listę dokumentów wymaganych od potencjalnego wykonawcy.

Wnioskodawcy, którzy chcą ogłosić zamówienie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, powinni skorzystać ze strony przetargi.wrotapodlasia.pl. Takie rozwiązanie będzie obowiązywało do końca 2017 roku (szczegóły w komunikacie).

 Zamówienia powyżej 30 tys. euro netto

Jeżeli zamówienie przekracza 30 tys. euro netto, to z w przypadku jeśli Beneficjent jest przedsiębiorcą - nadal korzysta z Bazy. A jeżeli Beneficjent podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (jednostka sektora finansów publicznych, np. samorząd i jego jednostki, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, organy administracji rządowej, itp.), wtedy musi przeprowadzać zamówienia publiczne, zgodnie z Pzp.

Wytyczne

Omówione powyżej zasady, obowiązujące każdego Beneficjenta Funduszy Europejskich, zostały szczegółowo opisane w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

Newsletter