Statute

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zostało powołane na zebraniu założycielskim 6 grudnia 2013 roku, a 13 stycznia 2014 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W skład Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą: stolica województwa podlaskiego – miasto Białystok oraz 9 gmin należących do powiatu białostockiego, w tym gminy miejsko-wiejskie: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów oraz gminy wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna.

Białostocki Obszar Funkcjonalny zlokalizowany jest w centralnej części województwa podlaskiego i zajmuje obszar 1 728,15 km², co stanowi 8,6% powierzchni województwa. Białostocki Obszar Funkcjonalny  zamieszkuje ponad 413 tys. ludności, co stanowi ok. 34% potencjału ludnościowego województwa podlaskiego.

 

Statut do pobrania w formie PDF

 

Cele:

 1. Przyjęcie i realizacja wspólnej dla obszaru funkcjonalnego Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dalej zwaną Strategią ZIT;
 2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, tj. funduszy krajowych i zagranicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej, na realizację wspólnych zadań;
 3. Współdziałanie w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a w szczególności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 4. Inicjowanie i wspomaganie współpracy między członkami Stowarzyszenia w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów i przedsięwzięć finansowanych w ramach środków, o których mowa w pkt 2 i 3;
 5. Koordynacja działań związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć rozwojowych finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 2 i 3;
 6. Upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju;
 7. Ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia;
 8. Wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych;
 9. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) oraz wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020;
 10. Integrowanie członków Stowarzyszenia, w sprawach z zakresu turystyki;
 11. Promocja turystyczna Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego;
 12. Rozwój informacji turystycznej dotyczącej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego;
 13. Koordynacja działalności turystycznej, w tym informacji turystycznej oraz działań proturystycznych członków Stowarzyszenia;
 14. Inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego;
 15. Współpraca z regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami mającymi na celu wspieranie rozwoju i promocję turystyki;
 16. Prowadzenie badań oraz analiz w zakresie turystyki związanej z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym.


Zadania:

 1. Wykonywanie zadań dotyczących wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy krajowych i europejskich, w tym pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 2. Zapewnienie członkom Stowarzyszenia dostępu do informacji na temat aktualnego stanu wdrażania ZIT;
 3. Wyrażanie opinii i wspólnych stanowisk członków Stowarzyszenia wobec administracji rządowej (centralnej i wojewódzkiej) oraz samorządowej szczebla wojewódzkiego, jak również innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych, w szczególności dotyczących spraw związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
 4. Współpracę i wymianę informacji pomiędzy gminami, powiatami i samorządem województwa;
 5. Wnioskowanie o dofinansowanie z funduszy krajowych i europejskich oraz organizowanie i prowadzenie prac związanych z realizacją projektów z udziałem funduszy zewnętrznych;
 6. Podejmowanie wszystkich innych zadań zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38