EU CYCLE - Cycling for development, growth and quality of life in European regions.
Partnerzy projektu: 
 • Węgry (West Pannon) - lider,
 • Polska (SBOF),
 • Belgia (ECF – European Cyclists Federation),
 • Niemcy (Euregio Rhine-Waal),
 • Włochy (Region of Apulia).
Termin  realizacji: 1 sierpnia 2019 r. – 31 lipca 2023 r.
Całkowita wartość projektu: 1.060.181 euro, w tym SBOF: 163.700 euro
Projekt jest dofinansowany z programu INTERREG Europe.

Cele projektu:
Projekt polega na opracowaniu propozycji zmian w wybranych regionalnych dokumentach strategicznych w poszczególnych krajach partnerskich w sposób, który przyczyniłby się do zwiększenia efektywności w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Dzięki ulepszonej polityce i najnowocześniejszym rozwiązaniom, możliwe będzie osiągnięcie lepszej jakości projektów rowerowych oraz zwiększenie ruchu rowerowego.
Analizowanym dokumentem po stronie polskiej jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. Wypracowanie zmian ma nastąpić dzięki poznaniu  sprawdzonych dobrych praktyk, wykorzystywanych w państwach zaangażowanych w projekt.
Zadaniem projektu jest zapewnienie znaczącego wkładu w dekarbonizację transportu, poprzez przejście z indywidualnego transportu zmotoryzowanego na rower, jako niskoemisyjny i zrównoważony środek transportu.
 
Zadania SBOF:
 • Długość dróg rowerowych zbudowanych na podstawie procesu uczenia się przeprowadzonego w ramach projektu – 40km.
 • Zmiana zarządzania poprzez wpływ na jakość inwestycji w projektach związanych z ruchem rowerowym.
 • Tworzenie przyszłych dokumentów dotyczących infrastruktury rowerowej w oparciu o międzynarodowy proces uczenia się, aby były bardziej efektywne i przyjazne dla użytkownika.
 • Zdobycie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego praktycznej wiedzy na temat tego, jak wdrażać politykę rowerową.
 • Opracowanie Regionalnego Planu Działania z udziałem kluczowych interesariuszy, jako narzędzia ulepszenia dokumentów związanych z poprawą warunków jazdy na rowerze.
 • Rozpowszechnienie uzyskanej wiedzy wśród lokalnych interesariuszy, społeczeństwa, a także sektora pozarządowego w celu podniesienia jakości wniosków projektowych, które będą składane do finansowania ze środków RPO.
Koordynator projektu:
Adrian Kurza

 

 

 

 

 

URB-EN PACT (Urban Energy Pact)
Partnerzy projektu:
 1. Clermont Métropole (Francja) – Lider projektu,
 2. CIM Alto Minho (Portugalia),
 3. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Polska),
 4. Galati (Rumunia),
 5. Palma di Montechiaro (Włochy),
 6. Metropole Normandie (Francja),
 7. Elefsina (Grecja),
 8. Tampere (Finlandia).
 
Okres realizacji I fazy projektu: wrzesień 2019 r. – marzec 2020 r. (zakończony)
Okres realizacji II fazy projektu: maj 2020 r. – sierpień 2022 r.
 
Wartość projektu: 63.603,20 euro, w tym dofinansowanie: 54.062,72 euro
Projekt dofinansowany ze środków Programu URBACT III.

Cel projektu: wypracowanie lokalnych planów działań prowadzących do tego, aby obszary miast partnerskich stały się, w perspektywie do roku 2050,  terytoriami o zerowym zużyciu energii netto (Zero Net Energy Territory). Będzie to możliwe poprzez stopniowe redukowanie i dostarczanie energii pochodzącej z OZE i wdrażanie tzw. pętli energetycznych, z których korzystać będą mogli wszyscy beneficjenci lokalnej gospodarki obiegu zamkniętego.

Założeniem projektu jest wprowadzanie zmian w sposobach konsumpcji energii na obszarach metropolitalnych, a w szczególności poszukiwanie rozwiązań w zakresie:
 • możliwości produkcji energii z OZE;
 • możliwości przechowywania energii i jej dystrybucji;
 • możliwości wzmacniania powiązań między produkcją a konsumpcją energii;
 • możliwości podnoszenia świadomości ekologicznej współczesnego stylu życia;
 • możliwości rozwijania przedsiębiorczości energetycznej.
Efektem finalnym projektu będzie opracowanie zintegrowanego planu działań (Integrated Action Plan) w wyżej opisanym zakresie przez każdego z Partnerów projektu.
 
Koordynator projektu:
Anna Augustyn
Kierownik Zespołu ds. Planowania i Rozwoju SBOF
tel.: 603 777 003

 

Razem otwieramy granicę / We open border together / Открываем границу вместе
(CBCpath - PBU2/0794/18)

Lider Projektu: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Partner: Państwowy Uniwersytet w Brześciu im. A. S. Puszkina

Termin  realizacji: kwiecień 2020 – wrzesień 2021

Wartość projektu:  39.980 euro
Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020.

Cel projektu: poprawa wizerunku i atrakcyjności turystycznej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Obwodu Brzeskiego poprzez promocję produktów turystycznych opartych na kulturze lokalnej i zachowaniu dziedzictwa historycznego regionów. W konsekwencji ma to przynieść wymierne korzyści polegające na zwiększeniu ruchu turystycznego pomiędzy Polską i Białorusią, co przełoży się na rozwój gospodarczy regionu, w szczególności gmin BOF.

Projekt ukierunkowany jest na podniesienie kwalifikacji organizatorów ruchu turystycznego oraz jednoczesne wypromowanie nowych produktów turystycznych na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Szlak Perły BOF) i Strefy turystyczno-rekreacyjnej Brześć. W efekcie ma to przyczynić się do zwiększenia podaży i popytu na turystykę przygraniczną.
Interesariusze projektu po stronie polskiej: osoby zajmujące się organizacją turystyki na terenie BOF, jednostki samorządu terytorialnego na terenie BOF zajmujące się turystyką i współpracą, media lokalne.
 
Koordynator projektu:
Agnieszka Świderska
Tel.: 85 661 15 38

 

ACCELERATION OF BUSINESS SUPORT ECOSYSTEM - ACCESS

Partnerzy projektu:
 1. Kaunas University of Technology z Kowna (Litwa) – Lider projektu,
 2. Kaunas Chamber of Commerce Industry and Crafts z Kowna (Litwa),
 3. Politechnika Białostocka (Polska),
 4. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Polska).
 
Okres realizacji projektu: czerwiec 2020 r. – listopad 2021 r.
 
Wartość projektu: 699.801,08 euro, w tym dofinansowanie UE 594.830,91 euro 
Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Cel projektu:  promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz współpracy pomiędzy innowatorami, władzami publicznymi, uniwersytetami i firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zadania projektu koncentrują się na:
 • zapewnieniu lepszej implementacji proponowanego w ramach projektu programu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach realizacji projektu;
 • zgromadzeniu i rozpoznaniu dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości;
 • zbudowaniu wstępnego programu przyspieszania rozwoju przedsiębiorczości;
 • przeszkoleniu zespołu projektowego do indywidualnego wdrażania programu rozwoju przedsiębiorczości;
 • gromadzeniu wiedzy i dzieleniu się nią wśród wszystkich uczestników projektu na temat rozwoju przedsiębiorczości;
 • promowaniu powiązań współpracy między odpowiednimi podmiotami z obszaru Litwy i Polski.
 
Efektem projektu będzie zorganizowanie szkoleń z przedsiębiorczości dla określonej grupy beneficjentów, jak również przeprowadzenie doradztwa z przedsiębiorczości, zorganizowanie konferencji projektowej, przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat przedsiębiorczości oraz opracowanie poradnika pt. „Practice guide how to accelerate business suport organizations”.
 
Koordynator projektu:
Anna Augustyn
Kierownik Zespołu ds. Planowania i Rozwoju SBOF
tel.: 603 777 003 

EcoCentrum Kompetencji BOF
Utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami

 

Lider projektu: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Partner:  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Termin realizacji projektu: 2021-2023 (34 miesiące)

Wartość projektu: 4 949 102,26 zł, w tym dofinansowanie: 4 701 647,16 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Cel projektu: modernizacja systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zapewniająca stałe podnoszenie kompetencji uczniów szkół zawodowych (rozumianych jako kwalifikacje, umiejętności i postawy) do potrzeb lokalnej gospodarki w obszarze gospodarowania energią i zasobami.

Beneficjenci projektu: wsparcie skierowane jest do uczniów 14 szkół prowadzących kształcenie zawodowe na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), tj.:

 • Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1 15-029 Białystok;
 • Zespół Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 15-111 Białystok;
 • Zespół  Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, ul. Knyszyńska 12 15 – 702 Białystok
 • Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105 15-370 Białystok
 • Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14 15-959 Białystok;
 • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26 15-566 Białystok
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57 15 – 002 Białystok;
 • Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andresa w Białymstoku, ul. Stołeczna 15-879 Białystok;
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku, 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 1;
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40 15-741 Białystok;
 • Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 15 – 703 Białystok;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących ¡Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, ul. gen. Władysława Sikorskiego 68 18-100 Łapy
 • Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7 Czarna Białostocka 16-020

 

Działania:

Kluczowym zadaniem projektu będzie koncentracja na dostosowaniu systemu edukacji zawodowej do potrzeb pracodawców w zakresie gospodarowania energią i zasobami. Punktem wyjścia będzie zdiagnozowanie potrzeb kompetencyjnych, a na tej podstawie systematyczne identyfikowanie luk kompetencyjnych w obszarze gospodarowania energią i zasobami. Równolegle realizowane będzie wsparcie wszystkich szkół zawodowych/placówek kształcenia praktycznego, w modernizacji oferty edukacyjnej.

Cel projektu będzie realizowany przez 9 komplementarnych działań:

 1. Badanie potrzeb kompetencyjnych firm BOF: identyfikacja potrzeb kompetencyjnych 200 firm w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami;
 2. Doradztwo ecokompetencji: przygotowanie systemu doradztwa w obszarze związanym z gospodarowaniem energią o zasobami, realizacja doradztwa dla uczniów;
 3. Ecoszkolenia dla uczniów szkół zawodowych w tym: realizacja kursów, organizacja zajęć ecowychowanie, projekty badawczo-wdrożeniowe;
 4. Ecostaże i praktyki zawodowe
 5. Certyfikacja ecoKompetencji: stworzenie systemu walidacji i certyfikacji nowych umiejętności i kompetencji zawodowych na poziomie zadań zawodowych,
 6. Zasoby ecoedukacji: wsparcie szkół zawodowych w modernizacji oferty kształcenia poprzez innowacje edukacyjne w programach kształcenia uwzględniających aspekty związane z gospodarowania energią i zasobami;
 7. Ecokompetencje nauczycieli, w tym szkolenia: szkolenia nauczycieli, staże, wyjazdy studyjne;
 8. Współpraca z uczelniami wyższymi, w tym: organizacja seminariów branżowych, zajęć dydaktycznych dla młodzieży szkół zawodowych na uczelniach wyższych,
 9. Ecolaboratoria edukacyjne i demonstracyjne – wyposażenie i prowadzenie działalności dwóch Laboratoriów ecoKompetencji BOF.

 

Koordynator projektu:

Katarzyna Maria Poskrobko
Kierownik Zespołu ds. Współpracy
e-mail: k.poskrobko@bof.org.pl
tel.: 508 312 269Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19Lider:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Partnerzy projektu:

Miasto Białystok, 

Gmina Choroszcz, 

Gmina Czarna Białostocka, 

Gmina Dobrzyniewo Duże, 

Gmina Juchnowiec Kościelny, 

Gmina Łapy,

Gmina Supraśl, 

Gmina Turośń Kościelna, 

Gmina Wasilków,

Gmina Zabłudów,

Powiat Białostocki.


Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.


Projekt zakłada:

 • zakup środków i urządzeń dezynfekujących,
 • zakup środków ochrony indywidualnej,
 • proste remonty, przebudowy, adaptacje pomieszczeń, które należy dostosować do obecnej sytuacji epidemicznej,
 • zakup sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego, 
 • zakup licencji na programy do nauczania zdalnego i hybrydowego, 
 • szkolenia dla nauczycieli dotyczące nauczania zdalnego i hybrydowego, a także podniesienia świadomości o przepisach sanitarnych i odpowiedzialności za tworzenie bezpiecznego środowiska pracy szkoły w warunkach epidemii COVID-19.

Efektem projektu będzie m.in.:

 • objęcie wsparciem 103 podmiotów w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 do końca 2021 r.,
 • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego 9 853 osób poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do dezynfekcji, środków do dezynfekcji oraz odzieży ochronnej,
 • poprawa dostępności oraz jakości nauczania w systemie zdalnym i hybrydowym poprzez zakup 2 311 laptopów, 
 • dostosowanie 12 obiektów szkolnych do potrzeb prowadzenia zajęć w środowisku gwarantującym zachowanie społecznego dystansu służącego poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego. 

Okres realizacji projektu: 17.11.2020 r. - 31.12.2021 r.

 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Wartość projektu: 7 743 429,25 PLN,  w tym dofinansowanie z UE: 6 507 580,84 PLN.Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość projektu: 64 197,40 PLN, w tym dofinansowanie z UE:  54 561,36 PLN

 

Miasto Białystok

Wartość projektu: 6257 442,96 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 5 247 191,10 PLN

 

Gmina Choroszcz

Wartość projektu:  129 456,60 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 110 038, 09 PLN

 

Gmina Czarna Białostocka

Wartość projektu:  125 909,44 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 107 023,01 PLN

 

Gmina Dobrzyniewo Duże

Wartość projektu:  135 499,96 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 115 174,95 PLN

 

Gmina Juchnowiec Kościelny 

Wartość projektu:  221 317,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE:  188 119,43 PLN

 

Gmina Łapy

Wartość projektu:  209 669,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 178 218,64 PLN

 

Gmina Supraśl

Wartość projektu:  155 317,20 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 132 011,44 PLN

 

Gmina Turośń Kościelna

Wartość projektu:  69 865,76 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 59 385,89 PLN

 

Gmina Wasilków

Wartość projektu:  213 997,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 181 897,86 PLN

 

Gmina Zabłudów

Wartość projektu:  64 412,93 PLN, w tym dofinansowanie z UE:  54 750,98 PLN


Powiat Białostocki

Wartość projektu:  96 343,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 79 208,09 PLN

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38