Accounting for the project

Przez cały okres realizacji projektu powinieneś regularnie informować o czynionych postępach instytucję, która udzieliła Ci wsparcia. Sprawozdania należy przygotowywać na specjalnym formularzu (są najczęściej integralną częścią wniosku o płatność). Częstotliwość ich składania określona jest w umowie o dofinansowanie – najczęściej wymagane są minimum raz na 3 miesiące. Wniosek o płatność jest także podstawą do wypłaty przyznanej dotacji w formie zaliczki, refundacji częściowej lub całkowitej.

Uwaga! Nie każdy wydatek związany z projektem może zostać dofinansowany. Wsparciem mogą zostać objęte tylko działania z listy tzw. kosztów kwalifikowanych. O kwalifikowalności decyduje też to, czy dokonasz zakupu zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa. Nieprzestrzeganie zasad może się skończyć obniżeniem, a nawet całkowitym cofnięciem dotacji. Ogólne zasady kwalifikowalności wskazują na to, czy wydatek:

 • został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie,
 • jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie,
 • jest zgodny z PO i SZOOP,
 • został uwzględniony w budżecie projektu,
 • został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie,
 • jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,
 • został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 • został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi w Wytycznych, lub ze szczegółowymi zasadami określonymi przez IZ PO,
 • został wykazany we wniosku o płatność zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej,
 • dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców,
 • jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi w Wytycznych, lub określonymi przez IZ PO w wytycznych programowych lub regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym.

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38