17.04.2018 Komunikat dot. ogłoszenia konkursu na projektu zintegrowane w ramach Poddziałania 3.3.1/8.2.2

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują, że z uwagi na złożenie wniosków na dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach:

Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje

Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki (PI 10iv)

oraz

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 10a)

Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe.

przekraczających dostępną alokację w ramach Poddziałania 8.2.2 konkurs w ramach powyższych działań planowany na maj 2018 zostanie ogłoszony w późniejszym terminie tj. po ogłoszeniu wyników dotychczasowych naborów w ramach poddziałań 3.3.1/8.2.2, pod warunkiem dostępnej alokacji w ww. poddziałaniu.

Informacja o dokładnym terminie ogłoszenia przedmiotowego naboru zostanie opublikowana na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz bof.org.pl odrębnym komunikatem.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl