15.05.2018 Komunikat dot. ogłoszenia konkursu na projekty w ramach Poddziałania 7.2.2

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że z powodu konieczności dostosowania kryteriów w ramach Poddziałania 7.2.2 do nowych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020
i wydłużony czas potrzebny

na konsultacje aktualizowanej dokumentacji konkursowej, w tym przyjęcia kryteriów przez Komitet Monitorujący RPOWP, planowany na maj 2018 roku nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi Priorytetowej VII: Poprawa spójności społecznej

Działania 7.2: Rozwój usług społecznych

Poddziałania 7.2.2: Rozwój usług społecznych w ramach BOF

 zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Informacja o dokładnym terminie ogłoszenia przedmiotowego naboru zostanie opublikowane na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz bof.org.pl odrębnym komunikatem.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl