Komunikat z 03.10.2019 r.

Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, że w związku z aktualizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dokonano aktualizacji Regulaminu konkursu i załączników 3B i 7B w części RFS.

Zmiana obowiązuje od 3 października 2019 r.

LINK

Pełna treść komunikatu

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl