Office

Podstawę działania Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego stanowią: Statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Biuro prowadzi bieżące sprawy Stowarzyszenia BOF oraz zapewnia pełną obsługę Stowarzyszenia i Zarządu w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych i administracyjnych.

Pracami Biura kieruje Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF.

W Biurze utworzone zostały następujące stanowiska pracy:

  • kierownik pionu ds. oceny i wyboru projektów
  • kierownik pionu ds. opracowania i wdrażania strategii
  • stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych
  • stanowisko ds. dotacji i zamówień publicznych
  • stanowisko ds. komunikacji społecznej
  • stanowisko ds. promocji
  • stanowisko ds. oceny i wyboru projektów
  • stanowisko ds. oceny i wyboru projektów
  • stanowisko ds. wsparcia beneficjentów
  • stanowisko ds. monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji

Pracę Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF wspiera biuro prawne, biuro księgowo-kadrowe, a także specjalista ds. obsługi technicznej sprzętu.

Schemat organizacyjny Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

biuro

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38