3.12.2018 Komunikat dot. naboru projektów zintegrowanych w ramach: Poddziałania 3.3.1 oraz Poddziałania 8.2.2.

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 17 kwietnia 2018 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują, że nabór projektów zintegrowanych w ramach:

Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje

Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki (PI 10iv)

oraz

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 10a)

Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe.

zostanie ogłoszony w drugiej połowie grudnia 2018 roku.

Przewidywany termin naboru to luty 2019 roku.

Komunikat dostępny jest pod adresem:  LINK. 

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38