Jak starać się o dofinansowanie?

Uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wiąże się z realizacją projektów. Myśl więc projektowo! Poniżej znajduje się krótki przewodnik „w pigułce”.

 1. Zidentyfikuj problemy / potrzeby

Pierwszym krokiem powinna być identyfikacja problemów, które będą w całości lub częściowo rozwiązane za pomocą działań projektowych.  Za pomocą analizy problemów ustala się główne ich przyczyny i określa związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy zidentyfikowanymi problemami. Narzędziem pomocnym w tej analizie  jest drzewo problemów. Na tej podstawie lepiej można ustalić potrzeby beneficjentów i trafnie sformułować cele projektu.

Uwaga! Inicjatywy projektów powinny wynikać zatem ze szczegółowych i przeprowadzonych wcześniej analiz potrzeb organizacji. Doświadczenia z realizacji projektów pokazują, że największe szanse powodzenia mają przedsięwzięcia wynikające z potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, oparte na jego wiedzy i doświadczeniu.

 1. Znajdź właściwe źródło finansowania

Zidentyfikowałeś już swoje potrzeby? Brawo! Czas poszukać możliwych źródeł finansowania Twojego projektu.  W latach 2014-20 Fundusze Europejskie beneficjentom województwa podlaskiego są dostępne z następujących  programów operacyjnych:

Fundusze Europejskie to nie tylko bezzwrotne dotacje. Realizacja projektów może przebiegać:

 • Ze wsparciem z pożyczek lub kredytów z Funduszy Europejskich, udostępnianych na korzystnych warunkach;
 • Ze wsparciem z innych instrumentów finansowych, np. funduszy kapitałowych czy poręczeń, których otrzymywanie także ułatwiają Fundusze Europejskie;
 • W formie ppp w połączeniu ze środkami UE. Taki wariant pozwala nie tylko zapewnić  konieczne środki finansowe, ale także bardziej trwały i efektywny sposób realizacji inwestycji. Więcej informacji znajduje się na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Na wstępnym etapie poszukiwania źródeł finansowania pomocnym narzędziem będzie  „Wyszukiwarka Dotacji” na Portalu Funduszy Europejskich [link: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/].

Pomoc doradczą świadczą także punkty informacyjne, w ramach których konsultanci udzielają bezpłatnych porad na temat możliwych źródeł finansowania.

Punkt Informacji o projektach w ramach Strategii ZIT BOF:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Adama Mickiewicza 74 lok 6, pokój nr 6

15-232 Białystok

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Tel. 85 661 15 38, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podlaskim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku: Poleska 89; 15-874 Białystok; Godziny pracy punktu: pn. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30; Telefony do konsultantów: 08013 08013; 85 66 54 599; 85 66 54 516; 85 66 54 302; 85 66 54 383; 85 66 54 384
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży: ul. M.C. Skłodowskiej 1; 18-400 Łomża; Godziny pracy punktu: pn. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30; Telefony do konsultantów: 86 216 33 26; 86 473 53 20;
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach: ul. Osiedle II 6a; 16-400 Suwałki; Godziny pracy punktu: pn. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30, Telefony do konsultantów: 87 563 02 11; 87 563 02 19; 87 563 02 76.
 1. Sprawdź harmonogram konkursu

Wnioski o wsparcie w ramach ZIT BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego w trybie konkursowym składa się w ściśle określonych terminach. Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie RPOWP 2014-2020 jest planem naborów na dany rok kalendarzowy. Warto pamiętać, że harmonogram naboru wniosków jest aktualizowany w trakcie roku.

Zobacz aktualny harmonogram naboru wniosków [LINK]

 1. Myśl projektowo

Projekt – to przedsięwzięcie  o jednorazowym charakterze, podejmowane do osiągniecia określonych celów. Realizacja projektu składa się z szeregu działań w uporządkowanej kolejności. Wśród najistotniejszych parametrów projektu należy wskazać jego: koszty, jakość realizacji zadań oraz czas wykonania.

Stowarzyszenie BOF z instrumentu ZIT organizuje konkursy na projekty, które mogą być realizowane w dwóch formach:

 • Jako tzw. „projekty zintegrowane” w obszarze: edukacji elementarnej, szkolnictwa zawodowego i rozwoju usług społecznych w trybie konkursowym i w zakresie wsparcia atrakcyjności inwestycyjnej w trybie pozakonkursowym. Projekt zintegrowany polega na realizacji działań zarówno „miękkich” (dofinansowanych z EFS), jak i „twardych” (finansowanych z EFRR), ale także działań tylko twardych lub miękkich ale realizowanych w ramach różnych priorytetów inwestycyjnych. Korzyści takiego podejścia polegają przede wszystkim na lepszej koordynacji i efektywności podejmowanych działań i lepszego ich dopasowania do rozwiązania zdiagnozowanych problemów.
 • Jako „tradycyjne” projekty współfinansowane z jednego z funduszy unijnych w ramach jednego priorytetu inwestycyjnego. Wnioski są składane w odpowiedzi na konkurs za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych RPOWP i papierowo z ewentualnymi niezbędnymi załącznikami w określonym w Regulaminie terminie. Do dofinansowania są wybierane projekty spełniające określone kryteria.

Wybór projektów zintegrowanych przebiega w dwóch etapach:

 • I etap (preselekcji) – w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia do Stowarzyszenia BOF uproszczonego wniosku o dofinansowanie z ewentualnie wymaganymi załącznikami. Ocenę przeprowadza Komisja Oceny Projektów zgodnie z regulaminem. Na zakończenie jest ogłaszana lista rankingowa wniosków.
 • II etap – Wnioskodawcy, którzy spełnili kryteria wyboru określone i na I etapie wzywani są do złożenia pełnych wniosków o płatność w zakresie każdego z funduszy lub priorytetu inwestycyjnego. Wnioski w tym przypadku są standardowymi wnioskami RPOWP i składane są za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych RPOWP i papierowo z niezbędnymi załącznikami w określonym w wezwaniu terminie.

Bez względu na formę projektu jaką wybierzesz, w celu prawidłowego przygotowania się do aplikowania o wsparcie unijne na realizację zamierzonego przedsięwzięcia zwróć uwagę na:

Uwaga! Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów w ramach instrumentu ZIT:

Kryteria ogólne:

Aktualne informacje o prowadzonych naborach i ogłoszenia wyników dostępne są w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

 1. Podpisz umowę

Po ocenie formalno – merytorycznej instytucja udzielająca dotacji publikuje listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę. Jednak nie jest to jeszcze potwierdzenie uzyskania dotacji. Wpływ na to ma również wysokość środków do rozdysponowania w danym konkursie. Może się zdarzyć, że nie wystarczy ich dla wszystkich pozytywnie ocenionych projektów. Instytucja Zarządzająca w takiej sytuacji może podjąć decyzję o dofinansowaniu najwyżej sklasyfikowanych przedsięwzięć, bądź o powiększeniu puli środków.

Uwaga! Wnioskodawca może wnieść protest na każdym etapie oceny wniosku po otrzymaniu pisemnej informacji o negatywnych wynikach jego oceny wraz z pouczeniem o przysługującym środku odwoławczym. Protest jest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie projektu pod kątem jej zgodności z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny. Szerzej o procedurze w Zakładce „Jak Przebiega procedura odwoławcza” [LINK]

Umowa o dofinansowanie jest formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym wsparciu. Określa ona zasady oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Do umowy wymagane są określone załączniki, które zależą od rodzaju podmiotu i projektu. Do dokumentacji konkursowej są załączone wzory umów. Zapoznaj się z nimi, aby poznać swoje obowiązki przy realizacji projektu.

 1. Realizuj projekt

To najważniejszy etap, związany z  realizacją i rozliczeniem projektu. Projekt musi być wdrażany zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie, oraz przestrzegając podstawowych obowiązków beneficjenta wynikających z umowy o dofinansowanie. Popełnianie błędy przy realizacji projektu mogą skutkować utratą części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Dotacja może być odebrana lub pomniejszona w szczególności, jeżeli: projekt jest realizowany niezgodnie z założeniami i celami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie, jeżeli nie dotrzyma się obowiązujących procedur związanych na przykład z wyborem dostawców lub usługodawców.

Uwaga! Po zamknięciu i rozliczeniu projektu rozpoczyna okres jego trwałości – to czas w którym należy utrzymać zakładane efekty projektu, np.: zakupione urządzenia, poziom zatrudnienia, itp. Długość okresu trwałości zależy od rodzaju podmiotu np.: dla mikro, małych lub średnich firm wynosi on 3 lata, w pozostałych przypadkach jest to 5 lat od daty płatności końcowej  na  rzecz  beneficjenta.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl