Statut oraz cele i zadania

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zostało powołane na zebraniu założycielskim 6 grudnia 2013 roku, a 13 stycznia 2014 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W skład Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą: stolica województwa podlaskiego – miasto Białystok oraz 9 gmin należących do powiatu białostockiego, w tym gminy miejsko-wiejskie: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów oraz gminy wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna.

Białostocki Obszar Funkcjonalny zlokalizowany jest w centralnej części województwa podlaskiego i zajmuje obszar 1 728,15 km², co stanowi 8,6% powierzchni województwa. Białostocki Obszar Funkcjonalny  zamieszkuje ponad 413 tys. ludności, co stanowi ok. 34% potencjału ludnościowego województwa podlaskiego.

Statut do pobrania w formie PDF

Cele:

1) przygotowanie i realizacja wspólnej dla obszaru funkcjonalnego strategii rozwoju, dalej zwanej Strategią;
2) przygotowanie i realizacja innych niż strategie dokumentów, planów, koncepcji dotyczących rozwoju gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu w zakresie ich terytorium;
3) pozyskiwanie środków zewnętrznych, tj. funduszy krajowych i zagranicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej, na realizację wspólnych zadań;
4) współdziałanie w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, w szczególności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
5) inicjowanie i wspomaganie współpracy między Członkami Stowarzyszenia w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów i przedsięwzięć finansowanych w ramach środków, o których mowa w pkt 1 - 4;
6) koordynacja działań związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć rozwojowych finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 1 - 4;
7) upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju;
8) ochrona wspólnych interesów Członków Stowarzyszenia;
9) inicjowanie współpracy Członków Stowarzyszenia w zakresie zadań własnych i zleconych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym;
10) wspomaganie Członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym;
11) pełnienie funkcji instytucji pośredniczącej w przypadku powierzenia realizacji zadań przez instytucję zarządzającą;
12) integrowanie Członków Stowarzyszenia, w sprawach z zakresu turystyki;
13) promocja turystyczna Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego;
14) rozwój informacji turystycznej dotyczącej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego;
15) koordynacja działalności turystycznej, w tym informacji turystycznej oraz działań proturystycznych Członków Stowarzyszenia;
16) inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego;
17) współpraca z regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami mającymi na celu wspieranie rozwoju i promocję turystyki;
18) prowadzenie badań oraz analiz w zakresie turystyki związanej z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym;
19) wspieranie ochrony środowiska oraz kształcenie społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania energii w sposób ekonomiczny, a także przyjazny dla środowiska.


Zadania:

1) wykonywanie zadań dotyczących przygotowania i wdrażania Strategii;
2) wykonywanie zadań dotyczących przygotowania i realizacji innych niż strategie dokumentów, planów, koncepcji dotyczących rozwoju gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu w zakresie ich terytorium;
3) wykonywanie zadań dotyczących wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy krajowych i europejskich, w tym pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, w szczególności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
4) wyrażanie opinii i wspólnych stanowisk Członków Stowarzyszenia wobec administracji rządowej (centralnej i wojewódzkiej) oraz samorządowej szczebla wojewódzkiego, jak również innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych;
5) współpracę i wymianę informacji pomiędzy gminami, powiatami i samorządem województwa;
6) wnioskowanie o dofinansowanie z funduszy krajowych i europejskich oraz organizowanie i prowadzenie prac związanych z realizacją projektów z udziałem funduszy zewnętrznych;
7) uczestniczenie jako lider lub partner, w realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych oraz zagranicznych, w tym projektów z udziałem pomiotów zagranicznych;
8) organizowanie spotkań, seminariów, przygotowywanie publikacji przybliżających zainteresowanym grupom ludności i instytucjom oraz innym podmiotom innowacyjne możliwości wykorzystania energii;
9) podejmowanie wszystkich innych zadań zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl