Nadużycia finansowe

W zarządzaniu funduszami UE w okresie 2014-2020 obowiązuje zasada wzmocnionej ochrony przed celowymi nadużyciami, które mogą doprowadzić do uszczuplenia budżetu UE oraz krajowego poprzez finansowanie nieuzasadnionych lub zawyżonych wydatków.

Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym, Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym wprowadza skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka. Ponadto, art. 72 lit. h tego rozporządzenia stanowi, że zadaniem systemów zarządzania i kontroli jest zapobieganie nieprawidłowościom, w tym nadużyciom finansowym, oraz ich wykrywanie i korygowanie, oraz odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami z tytułu zwrotu tych kwot po terminie.

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 realizuje politykę zapobiegania nadużyciom finansowym oraz ich wykrywania i zgłaszania właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Procedury opracowane przez IZ  skierowane są do wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację RPOWP 2014-2020, które ponoszą odpowiedzialność za właściwe zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych. Instytucje uczestniczące w systemie realizacji RPOWP 2014-2020 mają za zadanie:

  • skutecznie zapobiegać nadużyciom finansowym;
  • wdrożyć efektywne mechanizmy walki z nadużyciami finansowymi;
  • zwiększać świadomość problemu korupcji oraz promować etyczne wzorce postępowania;
  • minimalizować skutki nadużyć finansowych;
  • chronić interesy finansowe budżetu UE oraz budżetu państwa (w sytuacji powzięcia informacji o podejrzeniu popełnienia nadużycia finansowego).

IP ZIT BOF posiada wewnętrzne regulacje dotyczące kwestii nadużyć finansowych, które składają się na spójny system właściwego zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych. W związku z tym, że IP ZIT BOF powinna być postrzegana jako instytucja przeciwna wszelkim nadużyciom finansowym w swojej działalności, zobowiązana jest uwzględniać wszystkie sygnały ostrzegawcze, czyli zachowania świadczące o tym, że być może zostało popełnione lub jest popełniane nadużycie.

Jeżeli spotkali się Państwo z jakimkolwiek rodzajem nadużycia w ramach działań podejmowanych przez IP ZIT BOF możecie przesłać zgłoszenie pocztą na adres:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok.6, 15-232 Białystok

lub

drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem ,,Działania antykorupcyjne”.

W celu zwiększenia świadomości w zakresie nadużyć finansowych IP ZIT BOF rekomenduje zapoznanie się z następującymi dokumentami i informacjami zawartymi na stronach internetowych:

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl