Zmiany w projekcie

Realizując projekt, należy ściśle się trzymać zakresu projektu określonego we wniosku o dofinansowanie.

Uwaga! Nie wolno samodzielnie zmieniać towarów czy usług, które wskazałeś we wniosku. Jeżeli w trakcie realizacji projektu pojawi się potrzeba jego modyfikacji, poinformuj o tym niezwłocznie instytucję, z którą podpisano umowę o dofinansowanie (niezależnie czy wymaga to uzyskania przyzwolenia, czy tylko zgody domniemanej). Akceptacja zmian mających istotne znaczenie dla projektu już po ich wprowadzeniu, jest bowiem bardzo trudna, a często niemożliwa.

Jeżeli potrzeby modyfikacji będą się mieściły w zakresie dopuszczalnych zmian, sporządzony zostanie aneks do umowy. Szczególnej uwagi wymaga dokonywanie zmian finansowych - nie mogą one doprowadzić do zwiększenia kwoty dofinansowania, ani przekroczenia ustalonych w projekcie limitów wydatków.

Dopuszczalne zmiany:

  • Dopuszczalny zakres zmian określony jest w umowie o dofinansowanie projektu.
  • Zwykle drobne zmiany, np. formalne (dane beneficjenta, adres) albo nie wpływające na podstawowe założenia projektu, mogą być dokonywane bez wcześniejszej zgody instytucji udzielającej wsparcia. O ich zaistnieniu należy jednak poinformować w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.
  • Zmian można dokonywać również w odniesieniu do pierwotnych założeń projektu. Wymagane jest wtedy uzyskanie zgody instytucji udzielającej wsparcia na wprowadzenie modyfikacji.

Zmiany mogą dotyczyć wielu aspektów związanych z realizacją projektu, np.:

  • budżetu (zmiana wartości łącznych wydatków w projekcie, przesuwanie wydatków między różnymi kategoriami w związku z różnicami cen, itp.),
  • wskaźników realizacji projektu, czyli tego, co zaplanowaliśmy zrealizować (ale tylko wtedy, kiedy nie wpłynie to na cel naszego projektu, a wartość tych wskaźników nie była czynnikiem decydującym o uzyskaniu punktów na etapie oceny naszego wniosku),
  • zakresu projektu (np. rezygnacja z jakiegoś zakupu, jeśli okazał się zbędny dla osiągnięcia celu projektu albo wprowadzenie dodatkowych działań, które ułatwią realizację przedsięwzięcia),
  • harmonogramu (przesunięcie realizacji działań w czasie, przesunięcie terminów ponoszenia wydatków, wydłużenie okresu realizacji projektu, itp.).

Aneksowanie umowy:

Bez względu na to, czy zmiany wymagają zgody instytucji udzielającej wsparcia, czy też nie, część z nich wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Szczegółowy zakres tych zmian, które wymagają aneksowania, jest zawsze określony w umowie o dofinansowanie.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl