Wasilków

Wasilków, miasto o bogatej tradycji i historii sięgającej czasów renesansu, jest jednym z najstarszych miejscowości Podlasia. W początkach formowania się osady i miasta odcisnęły tu swoje piętno dzieje Jagiellonów. Puszczą Grodzieńską, w której w XVI w. leżał ostęp Wasilków, władał Zygmunt Stary, później jego żona Bona, a następnie ich syn - Zygmunt August. Ostatni z Jagiellonów w 1566 roku nadał miastu prawa miejskie. Rys idei renesansowych znalazł swój wyraz w układzie przestrzennym miasta . Regularne sektory ulic centrum przetrwały do dziś i stanowią nietypowy, najstarszy zabytek Wasilkowa. Pozostałe najcenniejsze zabytki miasta to głównie świątynie i cmentarz z monumentalnymi posągami. Obok zabytków chyba najważniejszym walorem Wasilkowa jest jego położenie między rzeką Supraśl, a lasami Puszczy Knyszyńskiej. Pierwotny zamysł miasta, jako miejsca eksploatacji drewna spławianego rzeką, dziś ma już inne znaczenie. Gmina Wasilków to przede wszystkim miejsce urokliwe, przyjazne i dogodne do życia, co znajduje odzwierciedlenie w szybko wzrastającej liczbie mieszkańców. Gmina Wasilków jest idealnym miejscem do zamieszkania i wypoczynku. W porównaniu do sąsiednich gmin gminę Wasilków cechuje największy przyrost budynków mieszkalnych.

Wasilków 1

Atrakcyjność gminy Wasilków związana jest również z bezpośrednim sąsiedztwem ze stolicą województwa podlaskiego - Białymstokiem, szlakami komunikacyjnymi leżącymi na trasie do międzynarodowych przejść granicznych oraz wschodniej granicy UE.  Przez gminę przebiegają dwie drogi krajowe prowadzące do przejść granicznych:

  • nr 19 Białystok - Kuźnica Białostocka na Białoruś
  • nr 8 Białystok - Augustów - Budzisko na Litwę
  • linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym z Warszawy do St. Petersburga.

Gmina Wasilków wyróżnia się wysokim poziomem edukacji, na który ma wpływ wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, duża ilość realizowanych projektów informacyjno-społecznych oraz dobre wyposażenie placówek oświatowych (sale gimnastyczne, siłownia, pracownie komputerowe i językowe).  Wysoki poziom nauczania w szkołach podstawowych jak i w gimnazjum ma odzwierciedlenie w wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, których średnia jest wyższa od średniej wojewódzkiej.

Na terenie gminy Wasilków funkcjonuje Miejski Ośrodek Animacji Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna.  Obie instytucje realizują zadania związane z edukacją kulturalną, twórczością artystyczną, gromadzeniem i ochroną dóbr kultury, a także organizowaniem rozrywki kulturalnej. Obecnie  rusza przebudowa budynku biblioteki, który docelowo będzie jednym z najnowocześniejszych 
w województwie.

Wasijpg

Biorąc pod uwagę wielkość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych w ostatnich latach, gmina Wasilków ma się czym chwalić. Licząc wartość umów na dotacje, podpisanych wyłącznie przez samorząd Wasilkowa tylko w latach 2008-2010, daje niebagatelną kwotę ponad 14,17 mln zł. Środki te pozwoliły na finansowanie działań inwestycyjnych takich jak: budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części gm. Wasilków oraz w miejscowościach Sochonie, Jurowce, Woroszyły, Wólka Przedmieście i Wólka Poduchowna; boisko orlik; przebudowa drogi gminnej Wasilków-Sochonie; remont świetlicy wiejskiej w Studziankach; przebudowa drogi powiatowej Wasilków-Rybniki; przebudowa ulicy Supraślskiej i Nowej w Wasilkowie; zagospodarowanie pomieszczeń w przedszkolu przy ul. Polnej; adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej w Studziankach; budowa wiaty i placu zabaw w Osowiczach. Oprócz projektów inwestycyjnych gmina Wasilków realizuje również projekty skierowane do mieszkańców, które mają na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. 

Wasilków to dynamicznie rozwijająca się gmina wykorzystująca swój potencjał przyrodniczy i gospodarczy, która zapewnia jednocześnie wysoką jakość życia mieszkańcom i jest przyjazna rodzinie. Warto ją odwiedzić i poczuć jej niezwykłość.

Statystyczny portret Gminy

Odwiedź stronę gminy

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl